data (npl)

Elejére  Előző  Következő

 

data npl. adat, adatok

ActiveX Data Objects prop. ADO ADO, ActiveX adatobjektumok

address data n. címadatok, elérhetőségi adatok

amount of data n. adatmennyiség

analog data n. analóg adat

application data n. alkalmazásbeli adatok, alkalmazás adatai

archived data n. archív adatok

attribute data conflict n. attribútumadat-konfliktus, attribútumadat-ütközés

back up data phrase. adatokról biztonsági másolatot készít

biased data | biassed data n. torzított adatok

binary data n. bináris adat

BLOB data npl. BLOB adatok

block of data n. adatblokk

bogus data n. hamis adatok

business data n. üzleti adatok

byte data n. byte-os adat, byte típusú adat

cache data1 phrase. adatokat gyorsítótáraz

cache data2 n. gyorsítótárbeli adatok

cached data n. tárolt adat

census data n. népszámlálási adatok

character data n. karakteres adat

Character data End n. karakteres adat vége

Character data Section n. karakteres adatból álló szakasz

Character data Start n. karakteres adat kezdete

child data n. alárendelt adatok

circuit-switched data n. vonalkapcsolt adat

classified data n. titkos adat

Collaboration Data Objects n. CDO CDO, együttműködési adatobjektumok

collection of data n. adatok együttese

communication control data n. kommunikációt vezérlő adatok

complex data n. összetett adat(ok)

compress data phrase. adat tömörítése

computer object data n. számítógépobjektum-adatok

concept of data n. adatkoncepció

constant data n. konstans adat

contiguous data n. folytonos adat

contiguous data structure n. összefüggő adatszerkezet

control data n. vezérlőadat

corrupted data n. sérült adat, hibás adat

custom data n. egyedi adatok, saját adatok

custom data store n. egyedi adattár, saját adattár

data accessor n. adathozzáférő

data acquisition n. adatgyűjtés

data adapter n. adatcsatoló

data adapter approach n. adatcsatolós megközelítés

data adapter configuration n. adatcsatoló konfigurációja

data adapter object n. adatcsatoló-objektum

data aggregate n. adataggregátum

data architecture n. adatarchitektúra

data array n. adattömb

data attribute n. adatattribútum

data backup n. biztonsági adatmentés, adatmentés

data backup and recovery n. biztonsági adatmentés és -helyreállítás

data bank n. adatbank

data based n. adatalapú

database data n. adatbázisbeli adat, adatbázisból származó adat

data binding n. adatkötés

data bit n. adatbit

data block n. adatblokk

data body n. adattörzs

data buffer n. adatpuffer

data bus n. adatsín, adatbusz

data cable n. adatkábel

data cache n. adatgyorsító tár

data capture n. adatrögzítés

data carrier n. adathordozó

Data Carrier Detected phrase. DCD adatvitel érzékelve, DCD(jel)

data CD n. adat-CD

data centre n. adatközpont

data chaining n. adatláncolás

data collection n. adatgyűjtemény

data column n. adatoszlop

data communication n. adatátvitel, adatkommunikáció, adatközlés

data compaction n. adatsűrítés

data component n. adatösszetevő, adatkomponens

data component configuration n. adatösszetevő-konfiguráció, adatkomponens-konfiguráció

data composition n. adatösszeállítás

data compression n. adattömörítés

data conferencing n. adatkonferencia

data conflict n. adatütközés

data consumer n. adatfogyasztó

data-consuming object n. adatfogyasztó objektum

data content n. adattartalom

data contract n. adatszerződés, adatmegállapodás

data control n. adatvezérlő elem

data controlled | data-controlled a. adatvezérelt

data conversion n. adatkonvertálás

data corruption n. adatromlás

data declaration n. adatdeklaráció

data definition language n. adatdefiníciós nyelv

data dependency n. adatfüggőség

data dependency graph n. adatfüggőségi diagram, adatfüggőségi gráf

data description language n. DDL DDL, adatleíró nyelv

data designer n. adattervező

data designer window n. adattervező-ablak, Data Designer ablak

data dictionary n. adatszótár

data directory n. adatkönyvtár

DATA division n. DATA szakasz

data duplication n. adatkettőzés, adatkettőződés

data element n. adatelem

data encryption key n. adattitkosító kulcs

data entity n. adategyed, adatentitás

data entry n. adatbevitel

data error n. adathiba

data/fax modem n. adat/faxmodem

data field n. adatmező

data file n. adatállomány, adatfájl

data flow n. adatfolyam, adatáramlás

data folder n. adatmappa

data fork n. adatág

data form n. adatűrlap

data format n. adatformátum

data forwarding n. adat-visszacsatolás

data frame n. adatkeret, keret

data glove n. adatkesztyű

data grid | datagrid n. adatrács

data independence n. adatfüggetlenség

data inspection tool n. adatvizsgáló eszköz

data interchange format n. adatcsere-formátum

data interconnection network n. adatkapcsolási hálózat

data island n. adatsziget

data item n. adatelem, adattétel

data library n. adatkönyvtár

data link n. adatkapcsolat

data list n. adatlista

data lookup n. adatfellapozás

data management n. adatkezelés

data manipulation n. adatművelet

data manipulation instruction n. adatkezelő utasítás

data manipulation language n. adatkezelő nyelv

data map n. adattérkép

data mapping n. adat leképezés

data mart n. adatbolt

data media n. adathordozó

data medium n. adathordozó

data menu n. adatmenü

data migration n. adatvándorlás

data mining1 n. adatbányászat

data-mining2 | data mining n. adatbányászat

data model n. adatmodell

data modification n. adatmódosítás

data namespace n. adatnévtér

data network n. digitális hálózat

data object n. adatobjektum

data on demand n. igény szerinti adatszolgáltatás

data packet n. adatcsomag

data page n. adatbázislap

data paradox n. adatellentmondás, adatparadoxon

data parallelism n. adatpárhuzamosság

data partition n. adatpartíció

data path n. adatútvonal

data plan n. díjcsomag, adatcsomag

data point n. változó, adatpont

data port n. adatport

data presentation mechanism n. adatközlési mechanizmus, adatmegjelenítési mechanizmus

data preview n. adatelőnézet

data preview dialog n. adatelőnézet-párbeszéddoboz

data projector n. kivetítő

data property n. adattulajdonság

data protection n. adatvédelem

data provider n. adatszolgáltató

data pump n. adattáp

data rate n. adatátviteli sebesség

data record n. adatrekord

data recovery n. adat-visszaállítás

data reduction n. adatredukció

data register n. adatregiszter

data-related action n. adatbázissal kapcsolatos művelet, adatokhoz kapcsolódó művelet

Data Request n. Adatigénylés

data retrieval n. adatkinyerés

data routers n. adat útkijelölő

data routing n. adatirány

data row n. adatsor

data security n. adatbiztonság

data segment n. adatszegmens

data segment register n. adatszegmens-regiszter

Data Set Ready n. Modem kész

data shape n. adatalakzat(rajzokon)

data sharing n. adatmegosztás

data sharing mechanism n. adatmegosztási mechanizmus

data sheet n. adatlap

data signal n. adatjel

data sink n. adatfogó

data space n. adattér

data state space n. adat-állapottér

data store n. adattár

data stream n. adatfolyam, adatáram

data stripe n. adatcsík

data structure n. adatszerkezet, adatstruktúra

data summary1 n. adatösszegzés

Data Summary2 n. Adatok összesítése

data switch n. adatkapcsoló

data synchronization session n. adatszinkronizálási munkamenet

data table n. adattábla

data terminal n. adatterminál, adatvégállomás

data terminal equipment n. DTE adat-végberendezés, DTE

Data Terminal Ready n. adatterminál készenléti állapotban

data tier n. adatkezelő réteg

data-tier resource n. adatrétegbeli erőforrás

data token n. adattoken

data traffic n. adatforgalom

data transfer n. adatátvitel, adatmozgatás

data transfer rate n. adatátviteli sebesség

data transmission n. adatátvitel

data validation n. adatérvényesítés

data validation logic n. adat-ellenőrzési logika

data value n. adatérték

data visualisation n. adatvizalizálás

data visualization n. adatvizalizálás

data warehouse n. adattárház, adattárolás

data window n. adatablak

data wiping n. adattörlés, adatmegsemmisítés

data word n. adatszó

decimal data n. decimális adatok, tízes számrendszerbeli adatok

decompressing data n. adatok kicsomagolása

delete data phrase. adatokat töröl

digital data transmission n. digitális adatátvitel

Digital Simultaneous Voice and Data phrase. digitális szimultán hang és adat

directory service data n. könyvtárszolgáltatás-adatok, címtárszolgáltatás-adatok

disconnected data n. kapcsolat nélküli adat, kapcsolat nélküli adatok

domain data n. tartományadatok

Dynamic Data Exchange prop. DDE DDE, dinamikus adatcsere

dynamic data structure n. dinamikus adatstruktúra

electronic data exchange n. elektronikus adatcsere

Electronic Data Interchange n. EDI EDI, elektronikus adatcsere

encoded data n. kódolt adat(pl. szöveges formájú adatátvitel céljából)

Encrypt contents to secure data phrase. Tartalom titkosítása az adatvédelem érdekében

encrypted data n. titkosított adatok

entity data n. egyedadatok

erroneous data n. hibás adatok

event data n. eseményadatok

expose data phrase. adat felszínre hozása

extended data definition n. kiterjesztett adatdefiníció

external data n. külső adat

false data dependency n. hamis adatfüggőség

fetch data phrase. adatot lehív

fetching data n. adat lehívása

filtering data n. adatok szűrése

formatted data n. formázott adatok

frame data n. keretadat, keretadatok, kerettartalom

garbled data n. csonka adatok, rossz adatok

global data space n. globális adattér

graphics data structure n. grafikus adatstruktúra

hierarchical data n. hierarchikus adatok

Hierarchical Data Format n. HDF hierarchikus adatformátum

image data n. képadatok

incoming data n. bejövő adat, bejövő adatok

inconsistent data n. nem egységes adatok

in-memory data n. memóriabeli adatok

input data n. bemenő adatok

instance data n. példányadatok

instruction/data memory n. utasítás/adat memória

integer data n. egész adatok

integrate external data phrase. külső adatok integrálása

inter-iteration data dependency n. iteráción belüli függőség

invalid data n. érvénytelen adat, érvénytelen adatok

legacy data n. örökölt adat

linking data n. adatok összekapcsolása

List Folder / Read Data phrase. Mappa listázása/ Adatok olvasása

local data space n. helyi adattér

login data n. bejelentkezési adatok

look up data n. adatok fellapozása

loss of data n. adatvesztés

magnetic data storage n. mágneses adattárolás, mágneses adattároló

master data n. főadatok, eredeti adatok

membership data n. tagsági adatok

membership data file n. tagsági adatfájl

Microsoft Access data n. Microsoft Access-adatok

Microsoft Access data file n. Microsoft Access adatfájl

move data phrase. adatok mozgatása, adatok áthelyezése

multiple data stream n. többszörös adatfolyam

multiple instruction multiple data stream n. MIMD többszörös utasításfolyam, MIMD

named data entity n. azonosítható entitás, megnevezett adatelem

.NET data n. .NET-adatok

.NET data provider n. .NET-adatszolgáltató

non-BLOB data n. nem BLOB-adatok

non-contiguous data structure | noncontiguous data structure n. nem folytonos adatszerkezet

nondatabase data n. nemadatbázis-adat, adatbázison kívüli adat

nonrandom data n. nemvéletlen adatok

normalization of data n. adatok normalizálása

Notational Data Declaration n. NDD jelölésadat deklaráció

numeric data n. numerikus adatok, numerikus adat

object data n. objektumadatok

object type data n. objektumtípus-adatok

OLEDB data n. OLEDB-adatok

online data n. hálózati adatok

out-of-band data n. soron kívüli adatcsomag, sürgős adatcsomag

output data n. kimenő adatok, kimeneti adatok, kivitt adatok

Parallel Data Structure n. párhuzamos adatszerkezet

Parsed character data n. Értelmezett karakteres adat

parse string data phrase. sztringadatokat elemez

pass data vi. adatokat ad át, átad adatokat(objektumnak, függvénynek, programnak stb.)

persistent data n. állandó adatok

personal data n. személyes adatok

piece of data n. adatrészlet, adat

portable data format n. hordozható adatformátum

postback data n. visszaküldendő adatok

preview data phrase. adatok előnézete

Preview Data dialog box n. Preview Data párbeszéddoboz

primary key data n. elsődlegeskulcs-adatok

private writable data structure n. saját írható adatstruktúra

process data phrase. adatokat dolgoz fel

profile data n. profiladatok

profile data store n. profiladattár

protocol data unit n. PDU protokoll-adategység, PDU

Public Data Network n. PDN nyilvános adathálózat

pull data1 vi. adat kiemelése, adat kihúzása(vhonnan, pl. veremből)

pull-data2 a. adatlekéréses

random data n. véletlen adatok

raw data n. nyers adatok, feldolgozatlan adatok

read-in data n. beolvasott adatok

read-only data structure n. csak olvasható adatstruktúra

Receive Data phrase. RXD adatfogadás

reference data n. referenciaadatok

register data n. regiszteradat

relational tabular data n. relációs táblázatos adatok

remote data n. távoli adatok

remote data space n. távoli adattér

replaceable character data n. cserélhető karakteradat

resource data n. erőforrásadat

retrieve data phrase. adatokat visszaolvas

role membership data n. szereptagsági adatok

run-time data n. futásidejű adatok

run-time data entry n. futásidejű adatbevitel

secure data n. védett adatok, titkosított adatok

sensitive data n. titkos adatok

server-side data store n. kiszolgálóoldali adattár

service data unit n. szolgálati adatelem

session data n. munkamenet-adatok

shared data n. közös adatok

shared writable data structure n. közös írható adatstruktúra

single data stream n. egyszeres adatfolyam

single instruction multiple data stream processing n. SIMD SIMD, egy utasításfolyamos, több adatfolyamos feldolgozás

single procedure multiple data n. egy eljárás, több adat

Single-record data binding phrase. Egyrekordos adatkötés

sophisticated data inspection tool n. fejlett adatvizsgáló eszköz

source data n. forrásadat

source data acquisition n. forrásadatgyűjtés

source data capture n. forrásadatgyűjtés

spatial data management n. térbeli adatkezelés

SQL data n. SQL-adatok

stale data n. elavult adatok, érvényüket vesztett adatok(olyan adatok a processzor gyorsítótárában, amelyek RAM-beli megfelelője közben megváltozott)

static data n. statikus adat, statikus adatok

static data structure n. statikus adatstruktúra

store data phrase. adatokat tárol

stream of data n. adatfolyam

string data n. sztringadatok

Switched Multimegabit Data Services n. SMDS SMDS, kapcsolt multimegabites adatszolgáltatás, kapcsolt sok megabites adatszolgáltatás

system data n. rendszeradat

system state data n. rendszerállapot-adatok

table data binding n. táblás adatkötés

tabular data n. táblázatos adatok

tabular data-entry n. táblázatos adatbevitel

target data n. céladatok

test data npl. tesztadatok

text data n. szöveges adatok

textual data n. szöveges adat, szöveges adatok

thread-sensitive data n. szálfüggő adat

thread-specific data npl. TSD szálspecifikus adatok

time series data n. idősor-adatok

trace data n. nyomkövetési adatok

transmission data n. adatvezeték

transport protocol data unit n. TPDU szállítási protokoll-adatelem

type of data n. adattípus

unified data and service network n. egységesített adat- és szolgáltató hálózat

uniform data transfer n. UDT UDT, egységesített adatátvitel

unique data n. egyedi adatok

unique data adapter class n. egyedi adatcsatoló-osztály

unordered data n. rendezetlen adatok

Unparsed data n. Nem értelmezett adat

unsaved data n. el nem mentett adatok

unsorted data n. rendezetlen adatok

unstructured data n. strukturálatlan adatok

user-related data n. felhasználóhoz kapcsolódó adatok, felhasználószintű adatok

validate data phrase. adatok érvényesítése, adatok ellenőrzése

validation of data n. adatellenőrzés

validation summary data n. ellenőrzést összegző adatok, ellenőrzés összegzése

valid data n. érvényes adatok, helyes adatok

Verify Data After Backup phrase. Adatok ellenőrzése a biztonsági mentés után

View Log File Data phrase. Naplófájl adatainak megtekintése

wireless data n. vezeték nélkül átvitt adatok

wireless data encoding n. vezeték nélküli adat kódolása

wireless data packet n. vezeték nélküli adatcsomag

XML data n. XML-adatok, XML-ben ábrázolt adatok