code [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

code1 n. kód, programkód, forráskód(3. ritkán)

7-bit code n. 7 bites kód

agent detection code n. ügyfél-azontosító kód

All Code phrase. Minden kód

alphanumeric code n. alfanumerikus kód

ANSI code n. ANSI-kód

application code n. alkalmazás kódja, alkalmazáskód

ASP code n. ASP-kód

ASPX page code | .ASPX page code n. ASPX-oldalbeli kód, .ASPX-oldalbeli kód

authentication code n. hitelesítő kód

authorization code n. engedélyezési kód

automatic code completion n. automatikus kódkiegészítés

binary code n. bináris kód, lefordított kód(nem kettes számrendszerbelit jelent, hanem ember számára nem olvashatót)

binary code file n. bináris fájl

block code n. blokk-kód

block of code n. kódblokk

boilerplate code n. sablonkód

boilerplate-type code n. építőkocka-típusú kód, építőkocka-szerű újrafelhasználható kód

C# code n. C#-kód

calling code n. hívó kód

chain code n. lánckód

character code n. karakterkód

cleanup code n. takarító kód

client code n. ügyfélkód, ügyféloldali kód

code access n. kódhozzáférés

code access permission n. kódhozzáférési engedély

code-access security | code access security n. kódhozzáférés-szabályozás, a kódhozzáférés szabályozása, a kód hozzáférésének szabályozása, adatvédelem kódhozzáférés-szabályozással

code-access security system n. kódhozzáférés-szabályozó rendszer

code alphabet n. kódábécé

code alteration n. kódváltogatás

code area n. kódterület

code base n. kódbázis, teljes programkód

code-based design n. kódalapú architektúra, kódalapú modell

code bloat n. kódburjánzás

code breaking n. kódfeltörés

code cleaner n. kódtisztító

code combination n. kódkombináció

code compatibility n. kódkompatibilitás

code completion n. kódkiegészítés

code condition n. kódfeltétel

code conversion n. kódátalakítás, kódkonverzió

code editor n. kódszerkesztő, forráskódszerkesztő

code emulation n. kódemulálás

code entity n. kódegység

code error n. kódhiba

code example n. példaprogram, kódolási példa

code execution n. kódvégrehajtás

code file n. kódfájl, forrásfájl, forráskódfájl

code formatter n. kódformázó

code fragment n. kódrészlet

code generation . kódgenerálás

code generator n. kódgenerátor

code group n. kódcsoport

code issue n. kódolási kérdés

code listing n. programlista

code module n. kódmodul

code morphing n. kódátformálás

code object n. kódobjektum

Code of Conduct n. Viselkedési kódex

Code of Practice for Information Security Management n. az információbiztonsági menedzsment gyakorlati kódexe

code point n. kódpont

code-privilege administrator n. programkód jogait felügyelő rendszergazda

code profiler n. kódprofil-készítő

code quality n. kód minősége

code refactoring n. kódátszervezés

code region n. kódterület

code reorganization n. kódátszervezés

code restructuring n. kódátrendezés

code reuse n. programkód újrafelhasználása, kód újrafelhasználása, kód-újrafelhasználás

code-reuse model n. kód-újrafelhasználási modell

code sample n. kódminta, példaprogram

code scheduling n. kódütemezés

code section n. kódszakasz

code security n. kódszintű biztonság, programkódbiztonság

code segment n. kódszegmens

code segment register n. kódszegmens-regiszter

code snippet n. kódrészlet

code store n. kódtár

code syntax n. kódszintaxis, forráskódszintaxis

code template n. kódsablon

code update n. kódfrissítés

code word n. kódszó

code writing stage n. kódolási fázis

color code n. színkód

compiled code n. lefordított kód

complement code n. komplemens kód

complete code n. teljes kód

complex code n. összetett kód

Component Object Model code n. COM-kód

concise code n. tömör kód

conditional code n. feltételes kód

condition code n. állapotkód

control code n. vezérlőkód

country code1 n. országhívó szám, országkód

Country Code2 n. Országhívó szám

crack the code phrase. a kód feltörése

custom code n. egyedi kód, saját kód

custom outline code n. egyéni szerkezeti kód

cyclic binary code n. ciklikus bináris kód

data access code n. adat-hozzáférési kód, adatokhoz hozzáférő kód

dead code n. holt kód, inaktív kód

declarative code n. deklaratív kód

Define Code Mask phrase. Kódmaszk megadása

dependency-free code n. függőségmentes utasítássorozat

downloadable sample code n. letölthető példaprogram

downloaded code n. letöltött kód, letöltött programkód

dropper code n. ledobó kód

dummy code n. tetszőleges kód

duplicate code n. ismétlődő kód, kétszerezett kód

effective code n. hatékony kód, hatásos kód

equivalent code n. ekvivalens kód

error code n. hibakód

error correcting code n. ECC hibajavító kód

example code n. példaprogram, kódminta

example of code n. példaprogram

executable code n. végrehajtható kód

exit code n. kilépési kód

exit error code n. kilépési hibakód

extended binary coded decimal interchange code n. EBCDIC EBCDIC, kiterjesztett binárisan kódolt decimális kód

field code n. mezőkód

field-like code n. mezőszerű kód

four-character code n. négykarakteres kód

generating code phrase. kódgenerálás

generic code n. generikus kód, általános kód

glue code n. köztes kód, közvetítő kód

good-quality code n. jó minőségű kód

Gray code n. Gray-kód

handler code n. kezelőkód

handler code block n. kivételkezelő kódblokk

hash code n. hasítókód(!)

high-level code n. magas szintű kód

housekeeping code n. infrastruktúrakód

HTML code n. HTML-kód

HTTP status code n. HTTP-állapotkód

Huffman-code n. Huffmann-kód

infrastructure code n. infrastruktúrakód

inheritance code n. öröklési kód

initialization code n. előkészítő kód, inicializáló kód

inline code | in-line code n. beillesztett kód, beékelt kód

instruction code n. utasításkód

Java code n. Java kód

JavaScript code n. JavaScript-kód

key code n. billentyűkód

language code n. nyelvkód

legacy code n. régi programkód

line of code n. kódsor, programsor

lines of code n. kódsorok száma

logical code n. logikai kód

lookup code n. keresőkód

machine code n. gépi kód

machine-readable code n. géppel olvasható kód

maintainable code n. fenntartható kód

malicious code n. rosszindulatú programkód, rosszindulatú kód

managed code n. felügyelt kód 

managed code n. felügyelt kód, felügyelt programkód

managed code assembly n. felügyelt kódot tartalmazó szerelvény, felügyelt kódból álló szerelvény

master boot code n. fő betöltési kód, fő rendszerbetöltési kód

message integrity code n. MIC üzenetépség-kód

method code n. metóduskód

mnemonic code n. mnemonikus kód

mobile code n. mobilkód

modified binary code n. módosított bináris kód

native binary code n. natív bináris kód

native code n. natív kód, natív programkód

.NET code n. .NET-kód, NET-programkód

.NET code editor n. .NET-kódszerkesztő

non-Unicode code n. nem Unicode-kód

numeric code n. numerikus kód

object code n. tárgykód

object server code n. kiszolgálóobjektum kódja, objektumkiszolgáló kódja

operation code n. műveleti kód

original calling code n. eredeti hívóoldal

outline code n. szerkezetkód, szerkezetleíró kód

parallel code n. párhuzamos tárgykód

parallel code optimization n. párhuzamos optimalizálás

partial C code n. részben C kód

pattern matching code n. mintaillesztő kód

piece of code n. kódrészlet

plain-text code n. nyílt szövegű kód

plumbing code n. átkötőkód, megkerülőkód

postal code n. irányítószám

prefabricated code n. előregyártott kód

priority code n. prioritási kód

product code n. termékkód

production code n. éles kód, használatban levő kód

program code n. programkód

proxy object code n. proxyobjektum kódja

pseudo code | pseudo-code n. pszeudokód

published code n. már piacon levő programkód

range of code n. kódtartomány

readability of code n. kód olvashatósága

readable code n. jól olvasható kód

real-world code n. életszerű kód

redundant code n. redundáns kód

reentrant code n. újratölthető kód

reliable production code n. megbízható használatban levő kód

relocatable code n. áthelyezhető kód

repetitive code n. ismétléses kód, önismétlő kód, ismétlődő kód

response code n. válaszkód

return code n. visszatérési kód

reusable code n. újrafelhasználható kód, újrahasznosítható kód

reused code n. újrafelhasznált kód

reusing code phrase. kód újrafelhasználása

robust code n. robusztus kód, nagy teljesítményű kód

Ruby code n. Ruby kód

sample code n. példaprogram, kódminta

script code n. szkriptkód, parancsfájlkód

scripting code n. parancsnyelvi programkód

search code n. keresőkód

secure code n. védett kód, biztonságos kód

security code n. biztonsági kód, biztonsági programkód

self-documenting code n. öndokumentáló kód

self-modifying code n. önmódosító kód

self-validating code nn. önhitelesítő kód

server-side code n. kiszolgálóoldali kód

server-side script code n. kiszolgálóoldali szkriptkód

set of condition codes n. feltételbitcsoport

shape code n. formakód, alakkód

shared code n. közös használatú programkód, megosztott programkód

shellsort code n. burokrendezés kódja

simplistic code n. egyszerűsített kód

snippet of code n. kódrészlet

source code n. forráskód

spaghetti code n. spagettikód

SQL code n. SQL-kód

status code n. állapotkód

straight-line code n. egyenes vonalú kód, lineáris utasítássorozat

string searcher code n. sztringkereső kód, szövegkereső kód

stub code n. kódcsonk

symbolic code n. szimbolikus kód

synchronization code n. szinkronizáló kód

system code n. rendszerkód

template code n. kódsablon

test code n. tesztelő kód

testing code n. kód tesztelése

tidy code n. rendezett kód

transaction code n. tranzakciókód

uncompiled code n. lefordítatlan kód, le nem fordított kód

unfinished code n. befejezetlen kód

universal product code n. unizerzális termékkód, UPC

unmanaged code n. nem felügyelt kód, natív kód

unsafe code n. nem biztonságos kód

update checking code n. frissítés-ellenőrző kód

user code n. felhasználói programkód(kiszolgálóoldali kód, amely nem része a webkiszolgáló programnak)

user-interface code n. felhasználói felület kódja

validation code n. ellenőrző kód

valid code n. érvényes kód, helyes kód

vendor code n. szállítókód, gyártókód

View Code phrase. Kód megjelenítése

Visual Basic code n. Visual Basic kód

Visual Basic code editor n. Visual Basic kódszerkesztő

Web code n. webes programkód, webről származó programkód

weighted code n. súlyozott kód

well-designed code n. jól megtervezett kód

working code n. működő kód

writing custom code n. egyedi kód írása, saját kód írása

XAML code n. XAML-kód

XML code n. XML-kód