buffer [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

buffer1 n. puffer, átmeneti tár, közbenső tár

associative data buffer n. asszociatív adat puffer

buffer manipulation n. puffermanipuláció

buffer overflow n. puffertúlcsordulás

buffer overflows phrase. túlcsordul a puffer

buffer overrun n. puffertúlírás

buffer pool n. pufferkészlet

buffer size n. pufferméret

buffer storage n. puffertár

buffer underrun n. puffer-alulcsordulás, puffereléírás, pufferalulfutás

buffer variable n. pufferváltozó

character buffer n. karakterpuffer

circular buffer n. körkörös puffer, gyűrűpuffer

command buffer n. parancspuffer

data buffer n. adatpuffer

default buffer n. alapértelmezett puffer

disk buffer n. lemezpuffer

empty buffer n. üres puffer

flit buffer n. vándorló puffer

input buffer n. bemeneti puffer

input/output buffer n. bemeneti-kimeneti puffer

instruction buffer n. utasításpuffer

internal buffer n. belső puffer, belső átmeneti tár

keyboard buffer n. billentyűzetpuffer

output buffer n. kimeneti puffer

page-image buffer n. lappuffer

ping-pong buffer n. ping-pong puffer

print buffer n. nyomtatópuffer, nyomtatási puffer

printer buffer n. nyomtatópuffer

regeneration buffer n. regeneráló puffer

result buffer n. eredménypuffer

scratchpad buffer n. véletlen elérésű puffer

screen buffer n. képernyőpuffer, képernyő-memóriaterület

sort buffer n. rendezési puffer

sound buffer n. hangpuffer

Translation Look-aside Buffer n. TLB félretekintő fordításpuffer

type-ahead buffer | typeahead buffer n. előbillentyűzési puffer

video buffer n. videopuffer